Dziś mamy: środa, 21 Lut 2018

Main Menu

 
Czy Twoje picie jest bezpieczne - test AUDIT

Test Audit - (Alcohol Use Disorder Identification Test - Test Rozpoznawania Problemw Alkoholowych)

Picie alkoholu mo?e wywiera? wp?yw na r?ne obszary ludzkiego zdrowia i funkcjonowania spo?ecznego. Nie trzeba by? osob? uzale?nion? aby cierpie? na dolegliwo?ci maj?ce swoje ?rd?o w piciu alkoholu. Zanim rozwinie si? u kogo?uzale?nienie, mog? pojawia? si? mniej nasilone, ale jednak powa?ne problemy, takie, jakpicie ryzykowne lubpicie szkodliwe. W przypadku tych zjawisk nie nast?puje nieodwracalna utrata kontroli nad spo?ywaniem alkoholu, pojawia si? jednak ryzyko powa?nych szkd: zdrowotnych czy spo?ecznych. Kto?, kto pije ryzykownie lub szkodliwie mo?e jednak na tyle ograniczy? swoje picie, aby radykalnie zmniejszy? wynikaj?ce z niego szkody.


Je?li zadajesz sobie pytanie, czy Twoje picie jest bezpieczne zapraszamy, wype?nij poni?szy test! Je?li niepokoi Ci? picie Twoich bliskich zach?? ich do wype?nienia tego testu!

Test AUDIT jest testem przesiewowym, nie diagnostycznym, co oznacza, ?e podwy?szone wyniki nie s? rwnoznaczne z diagnoz? okre?lonego typu problemw alkoholowych, jednak wskazuj? na wyra?ne prawdopodobie?stwo wyst?powania tych problemw. Po uzyskaniu podwy?szonych wynikw w te?cie AUDIT nale?y koniecznie odwiedzi? specjalist? po to, aby dowiedzie? si?, jak dalej post?powa?.

Zanim przyst?pisz do wype?niania tego testu powiniene? opanowa? umiej?tno?? przeliczania wypitego alkoholu na wystandaryzowane jednostki nazywane porcjami standardowymi. Poj?cie porcji standardowej opracowano z uwagi na konieczno?? porwnywania ze sob? r?nych rodzajw napojw alkoholowych, ktre zawieraj? r?ne st??enia alkoholu etylowego. Napoje alkoholowe s? r?ne, ale substancja chemicznie w nich zawarta jest taka sama w wdce, koniaku, likierze, winie, szampanie, piwie, a tak?e innych napojach alkoholowych.

Jedna porcja standardowa (10 g czystego alkoholu) zawarta jest w oko?o:  • 250 ml piwa o mocy 5%
  • 100 ml wina o mocy 12%
  • 30 ml wdki o mocy 40%


Teraz jeste? ju? gotowy/a do wype?niania testu


Wype?niaj test uwa?nie, przeczytaj wszystkie pytania. Zastanw si? nad odpowiedzi?. Przelicz ilo?? wszystkich wypijanych przez siebie rodzajw alkoholu (piwa, wina, wdki) na porcje standardowe wg podanego powy?ej schematu. Zanotuj liczb? punktw w okienku po prawej stronie. B?d? uczciwy, tylko wtedy wype?nianie testu ma sens. Nast?pnie zsumuj liczb? punktw i zapoznaj si? z interpretacj? wynikw.

PRZEJD? DO TESTU