Dziś mamy: niedziela, 21 Sty 2018

Main Menu

 

NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY !!!

Przemoc domowa jest przest?pstwem!

Kto zn?ca si? fizycznie lub psychicznie nad osob? najbli?sz? lub nad inn? osob? pozostaj?c? w sta?ym lub przemijaj?cym stosunku zale?no?ci podlega karze pozbawienia wolno?ci od 3 miesi?cy do lat 5. (Art. 207 Kodeksu Karnego)

Pami?taj, ?e jest to przest?pstwo ?cigane z urz?du - Policja ma obowi?zek zawsze interweniowa?, a w przypadku stwierdzenia przemocy domowej za?o?y? Niebieska Kart?. Sk?ada si? ona z dwch cz??ci: notatki urz?dowej dotycz?cej przemocy w rodzinie oraz informacji dla ofiar przemocy w rodzinie.

INFORMACJA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystuj?ce przewag? si?y dzia?anie skierowane przeciw cz?onkowi rodziny naruszaj?ce prawa i dobra osobiste, powoduj?ce cierpienie i szkody (psychiczne, fizyczne lub materialne).

Przemoc w rodzinie jest przest?pstwem ?ciganym przez prawo.

Je?li Ty lub kto? z Twoich bliskich sta? si? ofiar? przemocy ze strony cz?onka rodziny, je?li Twj partner/ka. dziecko lub inna osoba krzywdzi Ciebie lub Twoich bliskich -RATUJ SI?! NIE WSTYD? SI?! SZUKAJ POMOCY! PRAWO STOI PO TWOJEJ STRONIE!

PAMI?TAJ !

Policjant jest zazwyczaj pierwszym przedstawicielem organw ?cigania wzywanym w sytuacji przemocy w rodzinie. Do podstawowych zada? Policji, zgodnie z ustaw? o Policji, nale?y ochrona ?ycia, zdrowia i mienia przed bezprawnymi zamachami naruszaj?cymi te dobra. Oznacza to obowi?zek ochrony osb s?abszych i krzywdzonych.Ka?da osoba wzywaj?ca policj? ma prawo do:

zapewnienia jej przez interweniuj?cych policjantw dora?nego bezpiecze?stwa (art.15, ust. l, pkt 3 ustawy o Policji - Policjanci wykonuj?c czynno?ci maj? prawo zatrzymywania osb stwarzaj?cych w sposb oczywisty bezpo?rednie zagro?enie dla ?ycia lub zdrowia ludzkiego, a tak?e dla mienia),

uzyskania informacji, kto przyjecha? na wezwanie - dlatego mo?na i nale?y zapyta? o numery identyfikacyjne policjantw, a tak?e o nazw? i siedzib? jednostki, w ktrej pracuj? policjanci podejmuj?cy interwencje.

wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnych (notatek urz?dowych) jako dowodw w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,

zg?oszenia interweniuj?cych policjantw na ?wiadkw w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocyMasz prawo ??da? chronienia swoich praw tak?e od Policji.

Polskie prawo ?ciga sprawcw przest?pstw przeciwko osobom bliskim za:

zn?canie si? fizyczne lub psychiczne nad osob? najbli?sz? lub nad inn? osob? pozostaj?c? w sta?ym lub przemijaj?cym stosunku zale?no?ci od sprawcy albo nad ma?oletnim lub osob? nieporadn? ze wzgl?du na jej stan psychiczny lub fizyczny - art. 207 Kodeksu Karnego (k.k.),

gro?enie innej osobie pope?nieniem przest?pstwa na jej szkod? lub szkod? osoby najbli?szej, je?eli gro?ba wzbudza w zagro?onym uzasadnion? obaw?, ?e b?dzie spe?niona - art. 190 k.k. (przest?pstwo ?cigane na wniosek pokrzywdzonego),

stosowanie przemocy lub gro?by bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do okre?lonego dzia?ania, zaniechania lub znoszenia okre?lonego stanu - art. 191 k.k.

doprowadzenie innej osoby do obcowania p?ciowego przemoc?, gro?b? bezprawn? lub podst?pem (zgwa?cenie) oraz doprowadzenie w ten sam sposb innej osoby do poddania si? innej czynno?ci seksualnej lub wykonania takiej czynno?ci - art. 197 k.k. (przest?pstwo ?cigane na wniosek pokrzywdzonego).UWAGA! Przest?pstwo to pope?nia rwnie? m??, gwa?c?c w?asn? ?on?!

uporczywe uchylanie si? od wykonania ci???cego z mocy ustawy lub orzeczenia s?dowego obowi?zku opieki. przez nie?o?enie na utrzymanie osoby najbli?szej lub innej osoby i przez to nara?anie jej na niemo?no?? zaspokojenia podstawowych potrzeb ?yciowych (uchylanie si? od obowi?zku alimentacyjnego) - art. 209 k.k. (przest?pstwo ?cigane na wniosek pokrzywdzonego, organu opieki spo?ecznej lub w?a?ciwej instytucji).

kradzie? lub kradzie? z w?amaniem na szkod? osoby najbli?szej - art. 278 k.k. i art. 279 k.k. (przest?pstwa ?cigane na wniosek pokrzywdzonego),

niszczenie, uszkadzanie cudzej rzeczy lub czynienie jej niezdatn? do u?ytku - art. 288 k.k. (przest?pstwo ?cigane na wniosek pokrzywdzonego),

porzucenie ma?oletniego poni?ej lat 15 albo osoby nieporadnej ze wzgl?du na jej stan psychiczny lub fizyczny, wbrew obowi?zkowi troszczenia si? - art. 210 k.k.,

uprowadzenie lub zatrzymanie ma?oletniego poni?ej lat 15 albo osoby nieporadnej ze wzgl?du na jejstan psychiczny lub fizyczny, wbrew woli osoby powo?anej do opieki lub nadzoru - art. 211 k.k.

doprowadzenie ma?oletniego poni?ej lat 15 do obcowania p?ciowego lub poddania si? innej czynno?ci seksualnej - art. 200 k.k.

rozpijanie ma?oletniego, dostarczaj?c mu napoju alkoholowego, u?atwiaj?c jego spo?ycie lub nak?aniaj?c go do spo?ycia takiego napoju - art. 208 k.k.

Masz prawo z?o?y? na Policji lub w prokuraturze wniosek o wszcz?cie post?powania karnego wobec osoby, ktra krzywdzi Ciebie i Twoj? rodzin?.Przypominamy jednak, ?e zgodnie z art. 234 k.k. - podlega karze osoba, ktra przed organem powo?anym do ?cigania lub orzekania w sprawie o przest?pstwo b?d? wykroczenie, fa?szywie oskar?a inn? osob? o pope?nienie przest?pstwa lub wykroczenia.

PAMI?TAJ !

Sprawca przemocy wobec osb bliskich, gdy czuje si? bezkarny, b?dzie dalej stosowa? przemoc, bez wzgl?du na sk?adane obietnice - nast?pnym razem mo?e by? znacznie gorzej!MO?ESZ ZATRZYMA? PRZEMOC! MO?ESZ UZYSKA? POMOC DLA SIEBIE I SWOICH BLISKICH! JEST TO JEDYNA DROGA DO NORMALNO?CI W ?YCIU TWOIM I TWOJEJ RODZINY!

NA POCZ?TEK ZRB DWA KROKI:

I. ZANOTUJ PRZEBIEG ZDARZENIA, PAMI?? BYWA ZAWODNA!

Kto Ci? skrzywdzi?? Imi? i nazwisko ...........................................................

Kim jest dla Ciebie sprawca przemocy? /m??, ?ona, konkubent, konkubina, ojciec, matka, brat, siostra, syn. crka, inne -poda? kto/ .......................................

Kiedy to si? sta?o? data .......... godzina ..............miejsce ...........................

Na czym polega?a przemoc? /awantura, krzyk, l?enie, bicie, kopanie, rzucanie sprz?tami, niszczenie sprz?tw, bicie dzieci, gro?by pobicia, gro?by zabicia, wyrzucanie z domu, inne-poda? jakie/.........................................................

Kto widzia?, s?ysza? przebieg zdarzenia? ......................................................

Kto interweniowa?? imi? i nazwisko policjanta, jego numer s?u?bowy, jednostka ...................................................................

Czy po raz pierwszy Policja interweniuje w Twoim domu w takiej sprawie? TAKNIE

Jak cz?sto dochodzi do przemocy w Twoim domu? /raz w miesi?cu, raz na tydzie?, cz??ciej/.................................................

Kiedy to si? wydarzy?o poprzednim razem? ..........................................................

Czy przemocy towarzyszy picie alkoholu?TAKNIE

Czy zawsze krzywdzi Ci? ten sam sprawca? TAKNIE(Kto? ........................................................................)

II. ZG?O? SI? DO LUDZI, INSTYTUCJI, ORGANIZACJI ZOBOWI?ZANYCH DO UDZIELENIA CI WSPARCIA I POMOCY! S? to:

O?rodki Pomocy Spo?ecznej,Punkty Konsultacyjno-Informacyjne dla Ofiar Przemocy,Prokuratura,S?dy Rodzinne i Nieletnich,Kuratorzy s?dowi,Pedagodzy szkolni,Lekarze,Komitet Ochrony Praw Dziecka,Centra i Punkty Pomocy Rodzinie,O?rodki Interwencji Kryzysowej,

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

Je?li przemoc w rodzinie jest zwi?zana z nadu?ywaniem alkoholu, zg?o? si? do Gminnej Komisji Rozwi?zywania Problemw Alkoholowych, Poradni Odwykowej lub Klubu Abstynenta. Mo?esz zadzwoni? te? na numery telefonw: Oglnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia"tel. 0-801-120-002 (p?atny pierwszy impuls, czynny od poniedzia?ku do soboty w godzinach 10.00-22.00, w niedziele i ?wi?ta w godzinach 10.00-16.00),tel. (0-prefix-22) 666-00-60 (linia p?atna, czynna od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 10.00-22.00), Policyjnego Telefonu Zaufaniatel. 0-800-120-226 (linia bezp?atna, czynna codziennie w godzinach 8.00-22.00).