Dziś mamy: środa, 21 Lut 2018

Main Menu

 
Mity na temat alkoholu...

Poniewa? alkohol jest powszechnie dost?pny i spo?ywany w wielu sytuacjach spo?ecznych, cz?sto ulegamy z?udzeniu, ?e wiemy o nim wszystko. Jednak obserwacje specjalistw wskazuj?, ?e tak nie jest. Istnieje wiele b??dnych i szkodliwych przekona? na temat alkoholu, ktre okre?lamy jako mity alkoholowe.


Dla przyk?adu podamy kilka z nich.


Mit: Piwo co prawda zawiera alkohol, ale w tak ma?ych ilo?ciach, ?e nie ryzykje si? pij?c je, bo jest mniej szkodliwe.

Fakt: Szkody mog? pojawi? si? u osb, ktre pij? tylko i wy??cznie piwo. Wypicie jednej szklanki 250 ml piwa o mocy 5% powoduje wprowadzenie do organizmu takiej samej ilo?ci alkoholu, co wypicie ma?ego kieliszka 30 ml wdki o mocy 40%.


Mit: Kto?, kto pije du?o w weekendy, a w inne dni tygodnia pije ma?e ilo?ci alkoholu lub wcale nie pije, nie ryzykuje uzale?nieniem.

Fakt: Nawet jednorazowe upicie si? jest szkodliwe dla organizmu. Problemy alkoholowe zazwyczaj narastaj? stopniowo i zaczynaj? si? od regularnego nadu?ywania alkoholu w pewnych okre?lonych, powtarzaj?cych si? sytuacjach. U cz??ci osb pij?cych w weekendy mo?na rozpozna? objawy uzale?nienia.


Mit: Je?li kierowca prze?pi si? troch? po piciu alkoholu, to po obudzeniu mo?e spokojnie prowadzi? samochd.

Fakt: St??enie alkoholu we krwi i wydychanym powietrzu zale?y od ilo?ci spo?ytego alkoholu, ci??aru cia?a osoby pij?cej i czasu, jaki up?yn?? od spo?ycia alkoholu. W?troba metabolizuje alkohol ze sta?? pr?dko?ci? ok. 8-10 g na godzin? u kobiety i 10-12 g na godzin? u m??czyzny. Sen nie wp?ywa na przyspieszenie tego procesu.


Mit: Je?li wypij? kaw? po spo?yciu alkoholu, to szkodliwe dzia?anie alkoholu zostanie usuni?te.

Fakt: Picie kawy nie wp?ywa na poziom st??enia alkoholu we krwi i wydychanym powietrzu. Cho? mo?e wywo?ywa? mylne, subiektywne wra?enie bycia trze?wym.


Mit: Je?li pij? alkohol w bezpiecznym miejscu np. w gronie osb znajomych, to mi nic nie grozi i mi to nie zaszkodzi.

Fakt: Szkody mog? pojawi? si? bez wzgl?du na to gdzie pijesz alkohol. Szkody zdrowotne s? zwi?zane z dzia?aniem alkoholu na organizm i zale?? przede wszystkim od ilo?ci wypijanego alkoholu i cz?stotliwo?ci picia. Inne zachowania podejmowane pod wp?ywem alkoholu takie jak: k?tnia, stosowanie przemocy, niechciane kontakty seksualne, rwnie? mog? by? ?rd?em powa?nych strat i mog? pojawi? si? niezale?nie od miejsca, w ktrym spo?ywamy alkohol.


Mit: Alkohol relaksuje i jest dobrym ?rodkiem na zdenerwowanie.

Fakt: Alkohol dzia?a u?mierzaj?co i depresyjnie. Chwilowe odpr??enie, jakiego doznaj? niektre osoby po spo?yciu alkoholu powoduje, ?e nie my?li si? o problemach ?yciowych. Po wytrze?wieniu wraca si? do problemw z wi?ksz? si??. Wp?yw alkoholu na o?rodkowy uk?ad nerwowy poci?ga za sob? jeszcze wi?ksz? nerwowo??".


Mit: Alkohol jest lekarstwem na sen.

Fakt: Za?ni?cie po spo?yciu alkoholu jest wynikiem toksycznego dzia?ania alkoholu na mzg. Sen w tej sytuacji nie jest naturalny (fizjologiczny), a cz?owiek podczas takiego snu nie wypoczywa w sposb w?a?ciwy.


Mit: Je?li kto? codziennie chodzi do pracy, to znaczy, ?e nie jest uzale?niony.

Fakt: Wi?kszo?? alkoholikw regularnie i du?o pracuje, cz?sto s? to dobrzy pracownicy, ktrzy staraj? si? zrekompensowa? poczucie winy spowodowane nadu?ywaniem alkoholu dobr? i starann? prac?.


Mit: Alkoholicy to ludzie z marginesu spo?ecznego.

Fakt: Tylko 3-5% wszystkich alkoholikw to osoby zmarginalizowane. Przewa?aj?ca wi?kszo??, czyli95-97%, mie?ci si? wprzekroju ca?ego spo?ecze?stwa. Lud?mi uzale?nionymi od alkoholu s? przewa?nie normalnie pracuj?cy, posiadaj?cy rodziny, cz?sto szanowani obywatele.


Mit: Je?li kto? codziennie pije 3 - 4 piwa po pracy, nie ryzykuje uzale?nieniem ani szkodami zdrowotnymi.

Fakt: Osoba pij?ca alkohol regularnie nie musi wypija? bardzo du?ych dawek, aby ryzykowa? uzale?nieniem. Kobiety nie powinny przekracza? 20 g alkoholu (dwie standardowe porcje), a m??czy?ni 40 g alkoholu dziennie (cztery standardowe porcje), nie wi?cej ni? 5 razy w tygodniu. 3-4 piwa pite regularnie codziennie powoduj? ryzyko powstania szkd zdrowotnych, w tym uzale?nienia.


Mit: Alkoholicy pij? codziennie.

Fakt: Niektrzy alkoholicy nadu?ywaj? alkoholu codziennie. Bardziej typowym sposobem picia jest jednak picie przerywane d?u?szymi lubkrtszymi okresami ca?kowitej abstynencji.


Mit: Niektrzy rodz? si? alkoholikami.

Fakt: Takie stwierdzenie nie jest prawdziwe, bo przemawia?oby za tym, ?e alkoholizm powstaje wy??cznie na drodze dziedziczenia. Dzieci alkoholikw by?yby wwczas skazane na alkoholizm, a tak przecie? nie jest. W my?l dzisiejszych pogl?dw - na powstawanie alkoholizmu czyli uzale?nienia od alkoholu sk?adaj? si? nie tylko czynniki biologiczne, ale tak?e czynniki psychologiczne i spo?eczne.


Mit: Picie alkoholu jest spraw? prywatn? i nie nale?y si? w ni? wtr?ca?.

Fakt: Je?li jeste? zaniepokojony piciem bliskiej Ci osoby - przyjaciela, kolegi z pracy czy brata, masz prawo z ni? o tym porozmawia?. Nie narusza to jej prawa do prywatno?ci, a jedynie jest wyrazem Twojej troski o jej zdrowie.

Informacje pochodz? ze strony internetowej www.wyhamujwpore.pl