Dziś mamy: niedziela, 21 Sty 2018

Main Menu

 
UWAGA! Od 15 listopada 2010 r. obowi?zek znakowania punktu sprzeda?y.

Szanowni Pa?stwo, w?a?ciciele i zarz?dcy punktw sprzeda?y wyrobw tytoniowych!

Powy?ej oznakowanie Programu STOP18!, ktre spe?nia wymogi znowelizowanej Ustawy i jest przekazywane poprzez Partnerw akcji do punktw sprzeda?y na terenie ca?ego kraju. Je?eli jednak nie posiadaj? Pa?stwo jeszcze nowego oznakowania, najszybszym sposobem na spe?nienie nowego obowi?zku prawnego jest umieszczenie w punkcie sprzeda?y wydruku naszej naklejki. Plik mo?na pobra? KLIKAJ?C TUTAJ
Zgodnie z nowelizacj? tzw. ustawy tytoniowej, w miejscu sprzeda?y wyrobw tytoniowych obowi?zkowo nale?y umie?ci? widoczn? i czyteln? informacj? o tre?ci: Zakaz sprzeda?y wyrobw tytoniowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nast?pstwami u?ywania tytoniu i wyrobw tytoniowych)". Od 15 listopada, kiedy przepis wejdzie w ?ycie, za brak powy?szej informacji b?dzie grozi? grzywna do 2000 z?otych.