Dziś mamy: środa, 21 Lut 2018

Main Menu

 
Profilaktyka w gminie Słomniki
Terapia w Szpitalu im. Rydygiera

Poni?ej zamieszczamy list intencyjny i informator na temat terapii uzale?nienia i oddzia?u detoksykacji w Szpitalu im. Rydygiera.

Więcej…
 
Manifest Amphora

Manifest AMPHORA powsta? jako wynik Europejskiej Debaty na temat Polityki wobec Alkoholu oraz projektu badawczego AMPHORA. Jest on wyrazem zaniepokojenia badaczy i naukowcw zaanga?owanych w ten projekt wysok? liczb? zgonw mieszka?cw Unii Europejskiej spowodowanych przez alkohol. Manifest przedstawia propozycje 3 skutecznych rozwi?za?, ktre mog? si? przyczyni? do ograniczenia skali problemw zwi?zanych z alkoholem w UE.

Z filmem mo?na zapozna? si? TUTAJ

?rd?o: www.parpa.gov.pl

 
ALCOSFERY - picie w biznesklasie
Więcej…
 
Ruszy?a Kampania nacomito
Więcej…
 
Czy Twoje picie jest bezpieczne - test AUDIT

Test Audit - (Alcohol Use Disorder Identification Test - Test Rozpoznawania Problemw Alkoholowych)

Picie alkoholu mo?e wywiera? wp?yw na r?ne obszary ludzkiego zdrowia i funkcjonowania spo?ecznego. Nie trzeba by? osob? uzale?nion? aby cierpie? na dolegliwo?ci maj?ce swoje ?rd?o w piciu alkoholu. Zanim rozwinie si? u kogo?uzale?nienie, mog? pojawia? si? mniej nasilone, ale jednak powa?ne problemy, takie, jakpicie ryzykowne lubpicie szkodliwe. W przypadku tych zjawisk nie nast?puje nieodwracalna utrata kontroli nad spo?ywaniem alkoholu, pojawia si? jednak ryzyko powa?nych szkd: zdrowotnych czy spo?ecznych. Kto?, kto pije ryzykownie lub szkodliwie mo?e jednak na tyle ograniczy? swoje picie, aby radykalnie zmniejszy? wynikaj?ce z niego szkody.

Więcej…
 
Mity na temat alkoholu...

Poniewa? alkohol jest powszechnie dost?pny i spo?ywany w wielu sytuacjach spo?ecznych, cz?sto ulegamy z?udzeniu, ?e wiemy o nim wszystko. Jednak obserwacje specjalistw wskazuj?, ?e tak nie jest. Istnieje wiele b??dnych i szkodliwych przekona? na temat alkoholu, ktre okre?lamy jako mity alkoholowe.


Dla przyk?adu podamy kilka z nich.

Więcej…
 
Więcej…
 
Wiedz o tym ! Palisz? Ryzykujesz!
Więcej…
 
Nowa procedura w sprawach przemocy w rodzinie
Więcej…
 
Apel Zespo?u Konferencji Episkoptau Polski ds. Apostolstwa Trze?wo?ci
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 4